condiciones de uso

VETERINARIASANFROILAN.COM belongs to ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA, with NIF 514877340 domiciled at Avenida São Teotónio, Edificio Lepanto, Loja 22, 4930-594 Valença, Portugal, with commercial registration number AP. 115/20180423.

 

 

veterinariasanfroilan.com resérvase o dereito a modificar a oferta comercial presentada no website (modificacións sobre produtos, prezos, promocións e outras condicións comerciais e de servizo) en calquera momento e sen previo aviso.
A entidade non garante o bo funcionamento do sitio web en ningún caso.
Facemos todo os esforzos para ofrecer a información contida no website de forma veraz e sen erros tipográficos. No caso que nalgún momento se producira algún erro deste tipo, alleo en todo momento á vontade de veterinariasanfroilan.com, procederíase inmediatamente á súa corrección. De existir un erro tipográfico nalgún dos prezos mostrados e algún cliente tería tomado unha decisión de compra baseada no devandito erro, comunicarémoslle ao cliente o devandito erro e o cliente terá dereito a rescindir a súa compra sen ningún custo pola súa banda.
Todos os logos, textos e marcas pertencen aos seus propietarios.

 

Condicións Xerais de Utilización
Este sitio web está A Cargo de veterinariasanfroilan.com, o devandito dominio foi rexistrado pola entidade con denominación social

VETERINARIASANFROILAN.COM belongs to ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA, with NIF 514877340 domiciled at Avenida São Teotónio, Edificio Lepanto, Loja 22, 4930-594 Valença, Portugal, with commercial registration number AP. 115/20180423.

 

, para os efectos de que o usuario do Sitio Web poida contactar con veterinariasanfroilan.com, facilítanse a seguinte dirección de correo electrónico: info@veterinariasanfroilan.com


Mediante o acceso a ou uso do Sitio Web, o usuario convén en cumprir o presente Aviso Legal e mostra a súa conformidade coa Política de Privacidade. Se o usuario non está de acordo en cumprir cos termos e condicións do Aviso Legal, deberá usar o Sitio Web.
É responsabilidade exclusiva do usuario o coñecer e observar, no uso do Sitio Web e dos seus materiais e contidos, todas as leis e disposicións aplicables, así como ler o Aviso Legal e a Política de Privacidade antes de acceder e usar o Sitio Web, e revisar periodicamente as Condicións de Uso e a Política de Privacidade, para o caso en que veterinariasanfroilan.com puidese introducir, no seu caso, algunha modificación nestes.
Os termos e condicións deste sitio web quedan, a todos os efectos, sometidos aos tribunais españois.

Exención de Responsabilidade
veterinariasanfroilan.com declina toda responsabilidade por razón da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, acceso ou uso do Sitio Web, e, en particular, polo seguinte:
(a) La existencia de calquera fallo no acceso, que provoque unha interrupción, ou de programación, relacionados co Sitio Web e o seu funcionamento, calquera que sexa a súa orixe, calquera elemento nocivo, ou a intervención dun terceiro.
(b) La infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial, dos segredos empresariais, de compromisos contractuais de calquera clase, dos dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á imaxe das persoas, dos dereitos de propiedade e de calquera outra natureza pertencentes a un terceiro como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso ao Sitio Web ou aos seus contidos.
(c) La realización de actos de competencia desleal e publicidade ilícita como consecuencia da transmisión, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención de ou acceso ao Sitio Web ou aos seus contidos.
(d) La falta de veracidade, exactitude, exhaustividade, pertinencia e/ou actualidade do Sitio Web ou dos seus contidos.
(e) La posible falta de adecuación a finalidades ou cumprimento de expectativas que puidesen xerar o Sitio Web ou os seus contidos.

Así mesmo, a información contida no Sitio Web pode ser accesible para terceiras persoas a través de Internet ou outros medios. veterinariasanfroilan.com non garante a privacidade das comunicacións que os Usuarios puidesen realizar con respecto a ou a través do presente Sitio Web. Os Usuarios deste Sitio Web afirman coñecer que as comunicacións transmitidas a través del son comunicacións públicas e non privadas, polo que veterinariasanfroilan.com non terá responsabilidade ningunha polos prexuízos que, se é o caso, puidese producir o indicado acceso.

 

Enlaces
O Sitio Web pode incluír enlaces a outros sitios web ou a outras fontes de Internet. Posto que veterinariasanfroilan.com non pode controlar estes sitios e estas fontes externas, veterinariasanfroilan.com é responsable polo uso que se faga destes sitios e fontes externas, e non acepta ningunha responsabilidade no referente ao contido, publicidade, produtos, servizos ou outro material dispoñible nestes sitios ou fontes externas. Ademais, veterinariasanfroilan.com non será responsable de ningún dano ou perda resultantes de ou relacionados co uso dos mencionados sitios web ou fontes externas.

Dereito de propiedade veterinariasanfroilan.comO Sitio Web e os seus contidos, que inclúen, entre outros, textos, imaxes, marcas, nomes comerciais, logotipos, arquivos de toda clase, botóns, combinacións de cores, así como a estrutura, selección, ordenación e presentación dos seus materiais e contidos, así como todo o software utilizado necesariamente en relación co Sitio Web, poden conter información confidencial ou protexida polo dereito da propiedade intelectual ou industrial en vigor ou por calquera outra lei. Deste modo, agás se se indicase o contrario, veterinariasanfroilan.com é propietaria e, no seu caso, lexítima posuidora dos dereitos da propiedade intelectual ou industrial sobre os Contidos do Sitio Web e cada un dos elementos creados para este, e non concede licenza nin dereito ningún sobre os elementos citados, salvo o de consultar o Sitio Web. Prohíbese expresamente calquera tipo de reprodución, total ou parcial, de calquera dos Contidos. Queda igualmente prohibido copiar, modificar, crear unha obra derivada, inverter a concepción ou a unión ou de calquera outra forma intentar encontrar o código fonte, vender, atribuír, sublicenciar ou transferir da forma que sexa todo dereito referente aos programas informáticos. Ademais, está igualmente prohibido modificar o programa informático ou utilizar versións modificadas dos programas e, sobre todo, cando se faga para (sen que esta enumeración sexa limitativa) obter un acceso non autorizado ao servizo e acceder ao Sitio Web por outro medio que o interface proporcionado por veterinariasanfroilan.com.Recórdase que veterinariasanfroilan.com é lexítima posuidora da marca veterinariasanfroilan.com.

O usuario acepta os dereitos exclusivos da marca veterinariasanfroilan.com e do resto de marcas, nomes comerciais e logotipos, e comprométese a non facer uso destes e, máis xeralmente, a non infrinxir ningún dereito de propiedade intelectual ou industrial de veterinariasanfroilan.com resérvanse o dereito de exercitar cantas accións legais consideren necesarias para reclamar os danos e prexuízos derivados de plaxio, total ou parcial, ou de calquera infracción ou perturbación dos seus dereitos de propiedade intelectual, industrial ou de calquera outro tipo.
Queda expresamente prohibido transformar, modificar ou utilizar os contidos sen o consentimento previo expreso de veterinariasanfroilan.com.

Cookies
No Sitio Web utilízanse "cookies", pequenos arquivos que se descargan no ordenador do Usuario para controlar os fluxos de movemento polos contidos que integran o Sitio Web e deste xeito ofrecer un servizo mellor e máis personalizado.
As cookies que se utilizan non poden ler datos do disco duro do Usuario. No caso de que o Usuario desexe impedir a xeración de cookies, poderá seleccionar a correspondente opción no seu programa navegador.

 

 

Resolución de conflitos alternativa (ODR)

Ademáis da comunicación directa a través do noso email e teléfono, ten a súa disposición un enlace á aplicación de resolución de conflictos proporcionada pola UE.

"Resolución de litigios en línea conforme al Art. 14.1 del Reglamento (UE) 524/2013 : A Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución de litixios en línea, a cal se atopa dispñible no seguinte enlace: http://ec.europa.eu/odr