Política de privacidade

De ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA. Entendemos que é fundamental manter unha relación transparente contigo, polo tanto, para
A continuación, presentamos a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento estea debidamente informado de como
Recopilamos e procesamos todos os datos que nos proporciones de forma segura.
Os seus datos serán tratados segundo a lexislación vixente e, en concreto, segundo o disposto no Regulamento (UE)
2016/679, do 27 de abril de 2016 (GDPR), relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos.
datos persoais e a libre circulación destes datos. Tamén en relación coa Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de
Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.
Unha lectura atenta da nosa Política de Privacidade proporcionarache a información necesaria para saber que destino lle daremos
datos que nos proporcionas.

1 QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS?
Se vostede, ou persoa autorizada, nos facilitou os seus datos, informámoslle de que ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA, con NIF 514877340, é o responsable do tratamento dos mesmos. Estes datos serán tratados de conformidade co disposto no
normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal.
É posible que haxa outras persoas responsables dos tratamentos que realicemos, caso en que sempre informaremos de quen é a persoa.
responsables do seu tratamento, así como dos seus datos identificativos.
O sitio web pode incluír hipervínculos ou ligazóns que permitan o acceso a páxinas web de terceiros distintos de http://www.clinicaayf.com/,
e que polo tanto non son operados por ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA. Os propietarios dos devanditos sitios web terán os seus
políticas de protección de datos, sendo eles mesmos, en cada caso, responsables dos seus propios tratamentos e das súas propias prácticas de datos.
privacidade.
De ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA. Comprometémonos a cumprir coa obriga de segredo dos datos persoais
persoal e o seu deber de conservalos. Para iso, adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso.
non autorizados de acordo co establecido no Regulamento.

2 ONDE INFORMAMOS?
Dende ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA informamos a través da páxina web http://www.veterinariqasanfroilan.com/ no apartado
correspondente á política de privacidade. Máis información en “Aviso legal”.
3 QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?
Os datos persoais que tratamos son:
• Aquelas que decidas facilitarnos voluntariamente
• Os datos derivados das comunicacións que manteña connosco.
• A información correspondente á súa propia navegación no caso dos Servizos Online, (enderezo IP ou información derivada de
cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de cookies no sitio web).
• Aquela información que está dispoñible en fontes de acceso público, ás que podemos acceder lexitimamente.
• Os datos derivados da relación contractual ou precontractual que manteña connosco, incluída a súa imaxe,
sempre informando neste caso da posibilidade de capturar a súa imaxe.
• Aqueles que terceiros nos faciliten sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou tendo obtido o teu
consentilo.
• Os datos de terceiros que nos facilite, previo consentimento do terceiro en cuestión.
Podes consultar máis información no apartado de rexistro de actividades desta política de privacidade.

4 COMO TRATAMOS OS DATOS?
En ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA tratamos sempre os teus datos persoais cumprindo estrito a lexislación vixente.
Así mesmo, informámoslle que contamos coas medidas técnicas e organizativas axeitadas para garantir un óptimo nivel de seguridade,
garantindo así que só accederán aquelas persoas que teñan autorización, que as manteremos intactas, evitando ningunha
perda intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de procesamento de datos.
Non obstante, dado que ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA non pode garantir a inexpugnabilidade de Internet nin a total ausencia
de piratas informáticos ou doutros que acceden fraudulentamente a datos persoais, polo que aceptas comunicarte sen demora indebida
cando se produza unha violación da seguridade dos datos persoais susceptible de supor un alto risco para os dereitos e
liberdades das persoas físicas. Seguindo o disposto no artigo 4 do GDPR, enténdese por violación da seguridade dos datos
datos persoais calquera violación da seguridade que teña como consecuencia a destrución, perda ou alteración accidental ou ilícita dos datos persoais.
transmitidos, conservados ou tratados doutro xeito, ou comunicacións ou accesos non autorizados a ditos datos.
Considéranse as operacións, procedementos e trámites técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras actuacións sobre datos persoais.
tratamento de datos persoais.

5 CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?
A base da lexitimidade do tratamento dos Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a relación
laboral ou calquera outro requisito para o tratamento de datos, como o consentimento expreso.

6 COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?
De conformidade co disposto na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio.
Electrónica, e a Directiva 2002/58/CE informámoslle que pode recibir comunicacións e información de carácter comercial a través de
este sistema de comunicación electrónica (correos electrónicos, mensaxes de resposta de formularios automatizados e outros sistemas de comunicación
comunicación) cando nos deu o seu consentimento ou se trate de comunicacións comerciais referidas a produtos ou
servizos similares aos prestados anteriormente polo responsable do tratamento dos seus datos.
No caso de que non desexe recibir comunicacións e información destas características, pode notificarnos por este mesmo medio.
indicando no asunto “COMUNICACIÓNS COMERCIAIS BAIXAS” para que os seus datos persoais sexan eliminados da nosa base de datos.
datos. A súa solicitude será atendida no prazo de 1 mes desde a súa presentación. No caso de que non recibamos unha resposta expresa de vostede
parte, entenderemos que aceptas e autorizas á nosa entidade a seguir realizando as citadas comunicacións.
No caso de recibir tales comunicacións por estes medios, informámoslle de que as mensaxes van dirixidas exclusivamente ao seu destinatario e
pode conter información privilexiada ou confidencial. Se non é o destinatario indicado, notificámosche que o uso, divulgación
e/ou copia non autorizada está prohibida pola lexislación vixente.

7 CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS SEUS DATOS?
Os datos persoais relativos a persoas físicas que en ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA recollemos por calquera medio, son
conservarase mentres o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse sempre que a relación que orixinou o
tratamento dos datos, respectando en todo caso os prazos legais de conservación. Transcorrido este prazo, os datos persoais
eliminarase de todos os sistemas ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA

8 COMUNICARÁNSE OS SEUS DATOS A TERCEROS?
Non haberá cesión, transmisión ou cesión de datos persoais, salvo os xa informados, que non sexan consecuencia dunha obriga.
legal. Se por petición da Administración pública ou das institucións autónomas no ámbito das funcións que a lei lle corresponde
atributos expresamente, os seus datos son solicitados de nós, estes serán transmitidos.
Se se produce unha cesión, transmisión ou cesión de datos persoais fóra dos supostos previamente previstos, serás previamente
informado para que, se é o caso, nos poida prestar o seu consentimento.
Pero para organizarnos correctamente, ter unhas boas operacións e procedementos que garantan unha boa xestión, en ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA pode ser necesario contratar os servizos de asesores, profesionais ou outras empresas.
servizos para procesar datos baixo as nosas instrucións.
Este tratamento por conta de terceiros está regulado nun contrato que consta por escrito ou noutra forma legalmente aceptada e
que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o responsable do tratamento tratará os datos.
de acordo coas nosas instrucións e non os aplicará nin utilizará para un fin distinto ao que figura no devandito contrato, nin os comunicará, nin sequera
para a súa conservación, a outras persoas.

9 CALES SON OS SEUS DEREITOS?
A normativa de protección de datos dálle os seguintes dereitos:
• Dereito de acceso: É dereito do Usuario a obter confirmación de se ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA está a procesar
ou non os seus datos persoais e, de ser así, obter información sobre os seus datos persoais específicos e o
tratamento que ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA realizou ou realice, así como, entre outras, a información
dispoñibles sobre a procedencia dos devanditos datos e os destinatarios das comunicacións realizadas ou previstas para eles.
• Dereito de rectificación: É o dereito do Usuario a que se modifiquen os seus datos persoais que resulten inexactos ou,
tendo en conta as finalidades do tratamento, incompleta.
• Dereito de supresión (“dereito ao esquecemento”): É un dereito do Usuario, sempre que a lexislación vixente non estableza o que
En caso contrario, para obter a supresión dos seus datos persoais cando xa non sexan necesarios para os fins para os que foron
recollido ou tratado; O Usuario retirou o seu consentimento para o tratamento e este non ten outra base legal; o Usuario
opoñerse ao tratamento e non existir ningún outro motivo lexítimo para continuar co mesmo; foron tratados datos persoais
ilícitamente; os datos persoais deben ser eliminados en cumprimento dunha obriga legal; ou os datos persoais teñen
obtidos como consecuencia dunha oferta directa de servizos da sociedade da información a un menor de 14 anos. Ademais de
eliminar os datos, o Responsable, tendo en conta a tecnoloxía dispoñible e o custo da súa aplicación, deberá

adoptar medidas razoables para informar aos responsables que estean tratando os datos persoais da solicitude do
que o interesado elimine calquera ligazón a eses datos persoais.
• Dereito a limitar o tratamento: É o dereito do Usuario a limitar o tratamento dos seus datos persoais. O usuario
Ten dereito a obter a limitación do tratamento cando dispute a exactitude dos seus datos persoais; o tratamento é
ilícito; O Responsable xa non necesita os datos persoais, pero o Usuario os necesita para facer reclamacións;
e cando o Usuario se opuxese ao tratamento.
• Dereito á portabilidade dos datos: Se o tratamento se realiza por medios automatizados, o Usuario terá
dereito a recibir do Responsable do tratamento os seus datos persoais nun formato estruturado, de uso habitual e de lectura
mecánicamente, e transmitilos a outra persoa responsable do tratamento. Sempre que tecnicamente sexa posible, a persoa responsable da
o tratamento transmitirá directamente os datos a ese outro controlador.
• Dereito de oposición: É o dereito do Usuario a que non se trate os seus datos persoais ou
cesamento do seu tratamento por parte de ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA• Dereito a non ser obxecto dunha decisión baseada unicamente no tratamento automatizado, incluíndo a elaboración de perfiles:
É dereito do Usuario a non ser obxecto dunha decisión individualizada baseada unicamente no tratamento automatizado de
os seus datos persoais, incluída a elaboración de perfiles, existen salvo que a lexislación vixente estableza o contrario.
Se desexa máis información sobre o tratamento dos seus datos, rectifique os que sexan inexactos, opoña e/ou limite calquera
tratamento que considere que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, pode
escribir a ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LDA, con NIF 514877340 con domicilio en Avenida São Teotónio, Edificio Lepanto, Loja 22, 4930-594 Valença, Portugal, o por correo
correo electrónico a info@veterinariasanfroilan.com.
• Dita comunicación deberá reflectir os seguintes datos: Nome e apelidos do usuario, solicitude de solicitude, enderezo
e datos de apoio.
• O exercicio dos dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poden ser executados por unha persoa
autorizado como representante legal da persoa autorizada. Neste caso, deberá achegarse a documentación que o acredite
representación do interesado.
Así mesmo, queremos informarlle de que pode retirar o consentimento prestado sen que afecte á legalidade do tratamento.
realizado, enviando a súa solicitude ao mesmo enderezo indicado no parágrafo anterior. Neste caso, deberá acompañar a súa solicitude, unha copia
do seu DNI ou documento que acredite a súa identidade.

No caso de que considere que existe algún problema ou violación da normativa vixente na forma en que se están a tratar os seus datos
persoal, terá dereito a unha tutela xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante unha autoridade de control, en particular, no
Estado no que ten a súa residencia habitual, lugar de traballo ou lugar da presunta infracción. No caso de España, a autoridade de
control é a Axencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/) – C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF:
901 100 099- Correo electrónico: citizen@agpd.es

10 CAL É A FINALIDADE E BASE DA LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE
OS DATOS E CANTO TEMPO SE CONSERVARÁN OS DATOS?
A continuación detallamos as finalidades do tratamento de datos realizado por algúns, ou todos, os Responsables.
Tratamento indicado anteriormente.


11 ACEPTACIÓN E CAMBIOS A ESTA POLÍTICA DE PRIVACIDADE
É necesario que o Usuario lea e estea de acordo coas condicións de protección de datos persoais contidas en
esta Política de Privacidade, así como que acepta o tratamento dos seus datos persoais para que o Responsable o Responsable
proceder con ela na forma, nos prazos e para os efectos sinalados. O uso do Sitio Web implicará a aceptación da Política
de Privacidade do mesmo.

ARGHISNOVAX UNIPESSOAL LTD. resérvase o dereito de modificar a súa Política de Privacidade, segundo o seu propio criterio, ou
motivado por un cambio lexislativo, xurisprudencial ou doutrinal da Axencia Española de Protección de Datos. Os cambios ou
As actualizacións desta Política de Privacidade non serán notificadas expresamente ao Usuario. Recoméndase ao Usuario que consulte isto
páxina periodicamente para estar ao tanto dos últimos cambios ou actualizacións.
Esta Política de Privacidade foi actualizada para adaptala ao Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27
abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de
estes datos (RGPD) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais.